Fundusz Komisji Europejskiej – Innovation Fund

Innovation Fund

Komisja Europejska utworzyła fundusz Innovation Fund mający na celu wspieranie projektów przyczyniających się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, realizowanych na terenie UE, Norwegii lub Islandii.

Do 10 marca 2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie tzw. projektów small scale wymagających nakładów inwestycyjnych w wysokości 2,5 – 7,5 mln euro. Projekt może zgłosić przedsiębiorca lub konsorcjum zawiązane przez przedsiębiorcę i inny podmiot. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 60% zadeklarowanych wydatków inwestycyjnych.

Jakie projekty mogą otrzymać wsparcie?

Projekty powinny jednocześnie przyczyniać się do redukcji gazów cieplarnianych, jak i demonstrować zastosowanie innowacyjnej, dotychczas niedostępnej komercyjnie technologii.

Projekty kwalifikujące się do otrzymania wsparcia powinny opierać się na wybranej technologii z następujących obszarów:

  • odnawialne źródła energii,
  • magazynowanie energii,
  • sekwestracja dwutlenku węgla,
  • przechwytywanie i utylizacja dwutlenku węgla,
  • rozwiązania dla energochłonnego przemysłu,
  • zastępniki produktów o dużej zawartości węgla.

Przykłady projektów mogących liczyć na dofinansowanie

  • instalacja wodorowych zasilaczy awaryjnych w centrum danych,
  • budowa ekologicznego budynku użyteczności publicznej: wspólny projekt firmy i gminy,
  • budowa innowacyjnej farmy wiatrowej,
  • przebudowa linii produkcyjnej na bardziej energooszczędną, wykorzystując innowacyjne rozwiązania.

Cele Funduszu

Innovation Fund to instrument służący osiągnięciu celów klimatycznych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i umocnieniu europejskiego przywództwa technologicznego w skali globalnej.

Celem funduszu innowacyjnego jest stworzenie odpowiednich zachęt finansowych dla przedsiębiorstw i organów publicznych do inwestowania w nową generację technologii niskoemisyjnych i zapewnienie przedsiębiorstwom z UE przewagi pioniera, aby mogły się stać światowymi liderami w dziedzinie technologii.

Fundusz innowacyjny będzie wdrażany przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci, natomiast Europejski Bank Inwestycyjny zapewni pomoc w zakresie rozwoju projektów, które nie są gotowe do pełnego zastosowania.

Dodatkowe informacje

W latach 2020-2030 Innovation Fund przeznaczy ok. 10 mld EUR na wsparcie zwycięskich projektów. Oprócz projektów small scale Fundusz będzie również wspierał projekty large-scale, czyli takie, jakie wymagają nakładów inwestycyjnych powyżej 7,5 mln EUR. Nabór wniosków będzie prowadzony cyklicznie, odrębnie dla projektów small scale i large scale.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi materiałami udostępnionymi przez Komisję Europejską:

Skip to content