O programie

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to unikatowy program Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mający na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w promocji polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą.

Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim małym i średnim firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także dostarczenie im wiedzy i narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój. Działania podejmowane w programie w sposób kompleksowy stymulują rozwój oraz wzmacniają pozycję innowacyjnych zielonych technologii w procesie budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).

W ramach programu w praktyczny sposób realizowane są założenia „Polityki ekologicznej państwa 2030” w zakresie transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.

Misja

Budujemy potencjał polskich zielonych technologii dostarczając przedsiębiorcom niezbędnej wiedzy i narzędzi skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne.

Wizja

Administracja publiczna aktywnie wspiera zrównoważony rozwój przez promocję przedsiębiorców sektora zielonych technologii – kreuje, rozwija i udostępnia platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, przyczyniając się do rozpowszechniania zielonych technologii w Polsce i na świecie.

Obszary wsparcia technologii GreenEvo

 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • gospodarka odpadami,
 • odnawialne źródła energii,
 • oszczędność energii,
 • ochrona powietrza,
 • ochrona różnorodności biologicznej,
 • budownictwo pasywne,
 • niskoemisyjny transport,
 • ochrona klimatu, w tym technologie redukujące emisję gazów cieplarnianych.

Co zyskujesz dzięki zgłoszeniu do programu GreenEvo?

 • wiedzę o dostępnych instrumentach wsparcia,
 • promocję pod marką GreenEvo,
 • wsparcie marketingowe,
 • możliwość udziału w zagranicznych misjach gospodarczych i handlowych,
 • wiedzę o rynkach zagranicznych,
 • uświadamianie o korzyściach z ochrony własności przemysłowej,
 • serię szkoleń specjalistycznych m.in. z zakresu technik sprzedaży i prezentacji, budowania strategii eksportowych, zdobywania środków na B+R, ochrony patentowej,
 • ustawiczny rozwój.

Dlaczego powstał program GreenEvo?

Program został uruchomiony w 2009 r. w wyniku ustaleń 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (grudzień 2008 r.). Program jest zbieżny z ideą „Poznańskiej Strategii Transferu Technologii” przyjętej na zakończenie szczytu, która zakłada zwiększenie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie.

Do 2015 r. wytypowano łącznie 74 rozwiązania, które uzyskały wsparcie. W 2018 r. dokonano przeglądu i weryfikacji dokonań dotychczasowych Laureatów – w efekcie dalszą pomoc zapewniło sobie 33 przedsiębiorców, oferujących w sumie 34 technologie środowiskowe w dziewięciu sektorach.GreenEvo wspiera międzynarodową ekspansję Laureatów rozwiązań wybranych w konkursie. W tym celu organizowane są misje handlowe i misje gospodarcze z udziałem Laureatów Konkursu. Firmy dostają możliwość uczestnictwa w najważniejszych targach z zakresu technologii środowiskowych oraz dobranych w ramach konkretnej branży rozmowach matchmakingowych, znacząco ułatwiających kontakty między potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Program GreenEvo to nie tylko organizacja zagranicznych wyjazdów. Przedstawiciele przedsiębiorstw przechodzą przez cykl szkoleń przygotowujących do międzynarodowej ekspansji i wspierających zarządzanie firmą (np. wiedza na temat organizacji procesów sprzedaży jest przydatna nie tylko w przypadku transferu za granicę). Znajomość specyfiki rynku docelowego jest podstawą sukcesu międzynarodowej działalności, dlatego uczestnicy szkoleń otrzymują szeroką wiedzę na temat rynków zagranicznych. GreenEvo gwarantuje, że informacje przekazywane uczestnikom konkursu są rzetelne, gdyż pochodzą z wiarygodnych źródeł – Wydziały Ekonomiczne Ambasad Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Cele

GreenEvo stanowi ważne narzędzie wzmacniające proces kształtowania zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie, w tym przejście w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. GreenEvo wspiera przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców, którzy oferują niezwykle ciekawe produkty czy usługi, jednak nie mają możliwości ekspansji zagranicznej. Ministerstwo pomaga im zaistnieć na nowych rynkach, jednocześnie rozpowszechniając ideę prowadzenia działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska. Do grona Laureatów trafiają tylko sprawdzone, wdrożone i wysoce efektywne technologie, co wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Laureaci GreenEvo to wiarygodni partnerzy biznesowi, którzy są otwarci na dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i technologiami z krajami rozwijającymi się, zmagającymi się z lokalnie występującymi problemami ochrony środowiska. GreenEvo wzmacnia aktywność biznesową polskich firm na arenie międzynarodowej. Zmienia sposób patrzenia na firmę i zarządzania nią – z tradycyjnego na nowoczesny, efektywny i ukierunkowany na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Korzyści

Program GreenEvo stanowi jeden z kluczowych polskich instrumentów rządowych, wspierający proces transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki i podnoszący świadomość na temat prowadzenia działalności firm w sposób odpowiedzialny. Jest to najlepsza praktyka w zakresie współpracy administracji centralnej z biznesem. Został on od początku do końca stworzony i wprowadzony przez administrację rządową, która dodatkowo wzięła na siebie rolę gwaranta jakości oferowanych technologii. Dzięki GreenEvo stymulowany jest międzynarodowy transfer zielonych technologii oraz realnie wspierana zagraniczna aktywność polskich firm, dostarczających nowoczesne technologie środowiskowe. Program dowodzi, że Polska jest w stanie aktywnie włączać się w międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu, bez uszczerbku dla rozwoju gospodarczego, a wręcz odwrotnie – wspierając go innowacyjnymi, zielonymi technologiami.

Zasady udzielania wsparcia

Konkurs GreenEvo jest skierowany do polskich przedsiębiorców, oferujących technologie środowiskowe. Zaproponowana formuła realizacji konkursu zapewnia, transparentny wybór beneficjentów, z udziałem zewnętrznych ekspertów.

Regulamin każdej edycji Programu stanowi najważniejszy dokument, w którym uregulowane są kwestie uczestnictwa przedsiębiorców i korzystania przez nich ze wsparcia na zasadach pomocy de minimis.

Regulamin VII i VIII edycji dostępny jest w sekcji „Laureaci”.

Skip to content