O programie

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny program Ministerstwa Klimatu (wcześniej: Ministerstwa Środowiska), mający na celu tworzenie przyjaznych warunków dla upowszechniania w kraju i za granicą technologii środowiskowych polskich przedsiębiorców. Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim małym i średnim firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także zapewnienie im niezbędnych narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój. Działania podejmowane w programie w sposób kompleksowy stymulują rozwój oraz wzmacniają pozycję zaawansowanych zielonych technologii w procesie budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).

Jak długo?

Program został uruchomiony w konsekwencji ustaleń 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 r. Jest on zbieżny z ideą „Poznańskiej Strategii Transferu Technologii”, przyjętej na zakończenie szczytu, która zakłada zwiększenie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie. W ramach projektu w praktyczny sposób realizowane są założenia najważniejszego strategicznie dokumentu środowiskowego, czyli „Polityki ekologicznej państwa 2030”, dotyczącego transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.

Podczas pierwszej dekady trwania programu zrealizowano siedem jego edycji. W trakcie pierwszych sześciu, które odbyły się w latach 2009-2015, wytypowano łącznie 74 rozwiązania, które uzyskały wsparcie. W ramach siódmej edycji (2018/2019) spośród dokonań dotychczasowych Laureatów wyłoniono 34 technologie środowiskowe, które zapewniły sobie dalszą pomoc.

Obszary działania

Firmy uczestniczące w Akceleratorze mogą skorzystać z dostępnych szkoleń, dotyczących m.in.:

  • gospodarka wodno-ściekowa
  • gospodarka odpadami
  • odnawialne źródła energii
  • oszczędność energii
  • ochrona powietrza
  • ochrona różnorodności biologicznej
  • budownictwo pasywne
  • niskoemisyjny transport
  • ochrona klimatu, w tym technologie redukujące emisję gazów cieplarnianych

Cele

GreenEvo stawia na zrównoważony rozwój firm, zielonych technologii, a w – konsekwencji całej gospodarki. Do grona jego Laureatów trafiają tylko sprawdzone, wdrożone i wysoce efektywne technologie, co wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Laureaci GreenEvo to wiarygodni partnerzy biznesowi, którzy są otwarci na dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i technologiami z krajami rozwijającymi się, zmagającymi się z lokalnie występującymi problemami ochrony środowiska. Program GreenEvo nie tylko konsekwentnie buduje świadomość ekologiczną rodzimych nabywców rozwiązań, ale także edukuje potencjalnych partnerów zagranicznych na temat technologii zmniejszających obciążenie dla środowiska naturalnego, często stosukowo prostych do zastosowania. GreenEvo wzmacnia aktywność biznesową firm na arenie międzynarodowej. Zmienia sposób patrzenia na firmę i zarządzania nią – z tradycyjnego na nowoczesny, efektywny i ukierunkowany na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Korzyści

Program GreenEvo stanowi jeden z kluczowych polskich instrumentów rządowych, wspierający proces transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki i podnoszący świadomość na temat prowadzenia działalności firm w sposób odpowiedzialny. Jest to najlepsza praktyka w zakresie współpracy administracji centralnej z biznesem. Został on od początku do końca stworzony i wprowadzony przez administrację rządową, która dodatkowo wzięła na siebie rolę gwaranta jakości oferowanych technologii. Poprzez realizację GreenEvo stymulowany jest międzynarodowy transfer zielonych technologii oraz realnie wspierana zagraniczna aktywność polskich firm, dostarczających technologie środowiskowe i efektywne energetycznie. Program dowodzi, że Polska jest w stanie aktywnie włączać się w międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu, bez uszczerbku dla rozwoju gospodarczego, a wręcz odwrotnie – wspierając go innowacyjnymi, zielonymi technologiami.

Misja

Budowanie potencjału polskich zielonych technologii poprzez zmianę świadomości dot. innowacyjności polskich firm oraz dostarczenie im narzędzi do skutecznej ekspansji za granicę.

Wizja

Tworzenie platformy wiedzy i doświadczeń poprzez zmianę nawyków firm w zakresie własnych działań promocyjno-sprzedażowych i nowoczesne podejście do promocji przedsiębiorstw przez administrację.

Skip to content