Technologia unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych metodą mikrofalową (MTT)

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla zakładów przemysłowych, szpitali, przedsiębiorstw działających w branży wodno-ściekowej oraz zakładów zagospodarowania odpadów, którzy poszukują skutecznego, bezpiecznego rozwiązania, w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, oferujemy technologię wykorzystującą metodę mikrofalową MTT (Microwave Thermal Treatment). W przeciwieństwie do konkurencji metoda MTT jest stosowana w urządzeniach przewoźnych, co pozwala na zagospodarowanie odpadów w miejscu ich powstawania, przy niskim nakładzie energetycznym, minimalnej emisji zanieczyszczeń, z możliwością zagospodarowania  stałego produktu poprocesowego i powstającego ciepła.

Metoda MTT służy do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych materiałów oraz do odzysku cennych składników. Charakteryzuje się mikrofalowym, bezkontaktowym nagrzewaniem odpadów w całej ich objętości do bardzo wysokich temperatur rozkładu (800°-1200°C). Procesy prowadzone są bez użycia dodatkowego źródła emisji substancji szkodliwych do atmosfery (np. palników). Urządzenia ATON-HT S.A. wykorzystujące opatentowaną metodę MTT są mobilne, co umożliwia zagospodarowanie odpadów w miejscu ich powstawania. W rozwiązaniu tym nie jest wymagane dostarczanie dodatkowych zewnętrznych mediów poza źródłem prądu stałego. Dodatkowo istnieje możliwość odzysku energii w postaci ciepła lub innego nośnika. Dla realizacji procesów opartych na metodzie MTT opracowane zostały typoszeregi urządzeń: ATON BW przeznaczone do zgazowania odpadów w stacjonarnej komorze ceramicznej oraz reaktory ATON HR, w których proces obróbki prowadzony jest wewnątrz obrotowego ceramicznego bębna. Gazy poprocesowe kierowane są do opracowanego unikalnego segmentu ATON MOS, w którym następuje ich oczyszczenie ze szkodliwych składników w złożu ceramicznym nagrzanym za pomocą mikrofal do temperatury 900°-1200°C.

Metoda MTT została wdrożona w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych technologia mikrofalowa wykorzystywana jest do oczyszczania piasków odlewniczych oraz usuwania z ziemi zanieczyszczeń pochodzenia naftowego w urządzeniu typu ATON HR-S. Wiele prób i testów na różnych rodzajach odpadów odbywa się również w Polsce. Tu wykorzystywane są urządzenia typu ATON BW-M, unieszkodliwiające odpady medyczne oraz z tworzyw sztucznych, HR-T przeznaczone głównie do zgazowywania opon oraz systemy oczyszczania gazów poprocesowych MOS.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Zastosowanie silnie skoncentrowanej energii mikrofalowej do selektywnego
  i „bezkontaktowego” nagrzewania odpadów w całej ich objętości,
  znacznie przyspiesza proces ich unieszkodliwiania i poprawia efektywność
  procesu.
 • „Zerowa emisja” jako efekt braku dodatkowego źródła energii np. palnika.
 • Urządzenia są mobilne i stosowane w miejscu występowania odpadu
  co eliminuje transportu odpadów poza miejsce powstawania.
 • Przetwarzanie odpadu w materiał nieszkodliwy dla środowiska, redukcja
  masy i objętości odpadu oraz odzysk energii.
 • Możliwość zdalnego prowadzenia i kontrolowania procesu oraz przyspieszenia
  obsługi serwisowej, poprzez wgląd w parametry procesowe
  w siedzibie ATON-HT S.A.