Technologia unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych EnviroMix®

Blog page

Charakterystyka technologii:

To prawdziwy przełom w dziedzinie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i toksycznych. Innowacyjna technologia EnviroMix® nie wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych oraz zapewnia bezterminową gwarancję bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego. EnviroMix® to efektywny i opłacalny sposób na chemiczne wiązanie i stabilizację odpadów.

Proces stabilizacji, na którym bazuje proces EnviroMix® jest technologią uznaną w skali światowej. Daje ona znakomite wyniki w chemicznym wiązaniu i stabilizacji odpadów niebezpiecznych. Taki rodzaj stabilizacji spełnia wymogi regulacyjne wielu krajów i jest popierany przez niezależne badania akademickie. Proces EnviroMix® jest używany na skalę przemysłową do przetwarzania tysięcy ton zanieczyszczonych gleb, osadów, odpadów kopalnianych oraz produktów ubocznych z procesów przemysłowych. Z zastosowaniem tego procesu mogą być unieszkodliwiane zanieczyszczone gleby, szlamy i inne odpady stałe, zawierające zarówno związki organiczne i nieorganiczne oraz mineralne.

Proces EnviroMix® uznano za wiodący w procesach wiązania oraz stabilizacji wielu rodzajów odpadów niebezpiecznych. Stanowi on przełom w dziedzinie ich unieszkodliwiania. Stabilizacja odpadów niebezpiecznych przy wykorzystaniu technologii EnviroMix® jest wielokrotnie skuteczniejsza niż szeroko rozpowszechnione metody stabilizacji bazujące na wykorzystaniu cementu portlandzkiego.

Ecotech Polska współpracuje zarówno z prywatnymi firmami (np. z Izraela, Belgii, USA, Kanady, Chin), jak i realizuje kontrakty na szczeblu rządowym (w Wietnamie – dotyczący dioksyn, w Armenii – dotyczący pestycydów). Technologia ta jest również niezwykle interesująca z uwagi na zaostrzające się wymogi prawodawstwa UE regulujące unieszkodliwianie oraz składowanie odpadów niebezpiecznych i przemysłowych. Regulacje europejskie wymagają, aby odpady przed składowaniem były unieszkodliwiane, a jeśli to możliwe – w pierwszej kolejności poddawane procesowi odzysku.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Doskonale efektywna technologia, m.in. w usuwaniu metali ciężkich,
  chlorowcoorganicznych pestycydów, cyjanków, WWA czy benzopirenu.
 • Z uwagi na specyfikę wiązania zanieczyszczeń przez związki magnezu,
  technologia EnviroMix® odporna jest na wymywanie zanieczyszczeń.
 • Podstawowym wyróżnikiem technologii jest kilkukrotnie mniejsze zapotrzebowanie
  na materiał stabilizujący w odniesieniu do jednostkowej
  masy odpadów.