SULTECH ® - metoda stabilizowania odpadów w polimerobetonie

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dbałość o czyste środowisko naturalne to coś więcej niż tylko skuteczny sposób unieszkodliwiania odpadów. Prawdziwą sztuką jest przetwarzanie tych odpadów na użyteczne produkty. Technologia SULTECH® to wyjątkowa metoda stabilizowania odpadów w polimerobetonie. Dzięki temu zachowujemy czyste środowisko naturalne, a jednocześnie zyskujemy doskonałe tworzywo termoplastyczne o niezwykłej szczelności i mrozoodporności oraz bardzo niskiej nasiąkliwości.

Firma PPUH MARBET-WIL Sp. z o.o. oferuje autorskie, oryginalne rozwiązania techniczne i technologiczne, zastrzeżone patentami, umożliwiające odzyskiwanie niebezpiecznych odpadów przemysłowych zawierających ciężkie metale w postaci stałej (proszki, granulaty itp.) poprzez ich stabilizację z użyciem polimeru siarki w polimerobetonie SULTECH®. Technologia ta pozwala przetworzyć odpady na użyteczne produkty. Proces stabilizacji i odzysku niebezpiecznych odpadów przemysłowych do gospodarczego wykorzystania jest szczególnie przydatny w przypadku stabilizacji odpadów zawierających metale ciężkie, takie jak: kadm, chrom, sole baru, cynk, miedź, wapń, żelazo, nikiel, arsen, mangan, ołów, glin, magnez, sole innych metali i popioły ze spalarni odpadów. Zestalanie odpadów szczególnie niebezpiecznych, zawierających ciężkie metale, polega na tworzeniu z polimerem siarki siarczków tych metali, które są nierozpuszczalne w wodzie.

Otrzymany polimerobeton SULTECH® zawierający odpady jest materiałem inertnym i doskonałym tworzywem termoplastycznym (można go wielokrotnie przetwarzać), z którego można formować wiele bardzo dobrych produktów. Mogą to być np. odwodnienia liniowe, płyty przeciwpowodziowe NOE®, elementy studzienek kanalizacyjnych, płyty drogowe, elementy dróg i autostrad, obciążniki trakcji kolejowych itp.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • Bardzo dobre właściwości mechaniczne (wysoka wytrzymałość na ściskanie
  i na zginanie), przewyższające analogiczne betony portlandzkie.
 • Odporność na agresywne media, w tym: kwasy, sole, wodę morską, a także
  szczelność i mrozoodporność.
 • Bardzo niska nasiąkliwość.
 • Bezodpadowość produkcji.
 • Porównywalny współczynnik rozszerzalności z betonem na bazie cementu
  portlandzkiego.