Śruba Archimedesa

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla właścicieli małych elektrowni wodnych oraz pozostałych inwestorów planujących budowę lub modernizację MEW, oferujemy indywidualnie projektowaną śrubę Archimedesa.   Wyjątkowość przyjętego rozwiązania wynika przede wszystkim z konstrukcji śruby, czyli z odpowiednio dobranej średnicy, skoku i kąta pochylenia. Dzięki temu, osiągana jest optymalna efektywność energetyczna urządzenia.

Śruba Archimedesa Enerko Energy Sp. z o.o. jest dedykowana dla mikro i małych elektrowni wodnych. Może być stosowana przy  bardzo niskich spadach wody. Takie cechy jak: otwarta konstrukcja, duże przestrzenie robocze wypełnione wodą, otwarty układ bezciśnieniowy, niski poziom turbulencji, czy wolna prędkość obrotowa sprawiają, że technologia ta jest cicha i przyjazna dla środowiska. Tym samym, może być stosowana w miejscach ochrony przyrody, ponieważ spełnia rygorystyczne kryteria środowiskowe. Konstrukcja śruby pozwala na ograniczenie kosztów związanych z przygotowaniem posadowienia dla hydrozespołu podczas robót montażowych, jak i późniejszą eksploatacją.

Śruba Archimedesa została wdrożona m.in. w Polsce w Bieleckich Młynach, gdzie inwestycja realizowana była na obszarze Natura 2000 Dolina Czarnej Nidy. Parametry turbiny oraz potencjał hydroenergetyczny rzeki pozwoliły na wytworzenie ok. 170 000 kWh energii elektrycznej w ciągu roku, dzięki czemu możliwe było zasilenie ponad 100 gospodarstw domowych. Dodatkowo inwestycja ta umożliwiła uregulowanie lokalnych warunków wodnych, zmniejszając zagrożenie powodziowe podczas wezbrań rzeki.

Korzyści z zastosowania technologii:

  • Indywidualne rozwiązanie dla rzek o zmiennych przepływach i niskich spadach.
  • Zastosowanie na terenach objętych ochroną przyrody, w tym rzekach zamieszkałych przez chronione gatunki ryb.
  • Łatwa obsługa, niskie koszty eksploatacji.
  • Wysoka efektywność energetyczna wykorzystania cieku wodnego.