Rząd wspiera zieloną (r)ewolucję

Kolejne zielone technologie dzięki GreenEvo i rządowemu wsparciu mają szansę wkroczyć na ścieżkę szybkiego rozwoju. Systemy lamp solarnych, suszarnia odpadów ściekowych i technologie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych – wybrano aż 21 zielonych technologii, które w ramach II edycji projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii mają szanse na kompleksowy rozwój i promocję za granicą.

W tym roku Kapituła konkursu złożona z wybitnych ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości i technologii oraz przedstawicieli instytucji rządowych, pod przewodnictwem Bernarda Błaszczyka, podsekretarza stanu w MŚ, zakwalifikowała do udziału w projekcie innowacyjne  polskie rozwiązania w zakresie zielonych technologii, posiadające największy potencjał do rozwoju i ekspansji zagranicznej. Spośród 36 rozwiązań zgłoszonych do II edycji, 21 otrzymało unikalną szansę podboju rynków zagranicznych – ofertę doradczo-szkoleniową projektu GreenEvo, która umożliwi rozwój polskich zielonych technologii na rynkach międzynarodowych.

Minister Andrzej Kraszewski komentując wyniki konkursowego naboru zielonych technologii do II edycji GreenEvo:

– Zielone technologie to jedno z narzędzi do kształtowania zielonej gospodarki i osiągania zielonego wzrostu. To globalny trend, za którym Polska chce podążać pokazując najlepsze krajowe rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i promując je na kluczowych zagranicznych rynkach.

Gratulujemy właścicielom wyłonionych technologii i zapraszamy do ciężkiej wspólnej pracy w projekcie GreenEvo, która dla wybranych zaowocuje zagraniczną promocją wspartą przez Rząd. Jak pokazują sukcesy laureatów pierwszej edycji, w zasięgu ręki jest nie tylko biznesowy sukces i zagraniczne kontrakty, ale także umacnianie marki Polski jako kraju, który wspiera zielony rozwój na świecie.

Wśród zakwalifikowanych do udziału w projekcie technologii znalazły się rozwiązania z zakresu: energii odnawialnej, energooszczędności, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami
i ochrony powietrza. Są to m.in. nowatorska metoda unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, suszarnia odpadów ściekowych czy systemy lamp solarnych.

Ocena wniosków obejmowała – formalne i merytoryczne – kryteria obligatoryjne oraz kryteria fakultatywne. Podczas kwalifikacji technologii do udziału w projekcie, brano pod uwagę jedynie wdrożone rozwiązania, a nie pomysły i koncepcje. Oceniano czy dana technologia wspiera szeroko rozumianą ochronę środowiska oraz czy rozwiązanie jest sprawdzone, tzn. funkcjonuje na rynku i czy jest wdrożone u rzeczywistych klientów. Istotnymi kryteriami były również wkład w rozwój rodzimej myśli technologicznej i możliwości eksportowe.

W kolejnych miesiącach, firmy wyłonione w II edycji projektu, dysponujące wybranymi technologiami będą wspierane, m.in. poprzez indywidualne doradztwo w zakresie transferu technologii, a także możliwość pozyskiwania funduszy i promocję, otrzymają możliwość udziału w szeregu szkoleń (dotyczących m. in. międzynarodowej sprzedaży zielonych technologii, techniki profesjonalnej prezentacji oraz sprzedaży, instrumentów wsparcia publicznego dla firm i ich zielonych technologii). – Najważniejsze w GreenEvo jest oferowanie zielonym technologiom wędki, a nie ryby. Nie dajemy pieniędzy, tylko kierujemy rozwojem technologii na podstawie rozpoznania globalnych rynków. Merytoryczno-edukacyjne wsparcie dla wyłonionych projektów podniesie rynkową konkurencyjność rozwiązań ekologicznych – zaznacza minister Kraszewski.

Aby zapewnić efektywną realizację projektu Ministerstwo Środowiska pozyskało do współpracy inne instytucje, organizacje i podmioty. W tym roku, przy realizacji II edycji projektu GreenEvo, ministerstwo chce jeszcze bardziej wzmocnić współpracę z resortami gospodarki i spraw zagranicznych.

Ponadto planowane jest połączenie działań realizowanych w ramach w/w projektu z inicjatywą Unii Europejskiej – Programem Wstępnym Europejskiego Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV). ETV jest narzędziem, którego celem jest przede wszystkim umożliwienie wdrażania na rynku innowacyjnych technologii środowiskowych przez weryfikację rzetelności deklaracji dostawców tych rozwiązań.

Rynek technologii środowiskowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów światowej gospodarki. Od ponad roku dzięki projektowi Ministerstwa Środowiska i rządowemu wsparciu działa projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, który wspiera innowacyjne polskie zielone technologie i pomaga w ich transferze na zagraniczne rynki.

GreenEvo –Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany, w celu promowania polskich technologii środowiskowych i wspierania rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma on także pomóc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotowaniu ich do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami.

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii  w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 roku.

Prowadząc projekt ministerstwo w praktyczny sposób realizuje założenia najważniejszego strategicznego dokumentu środowiskowego, Polityki Ekologicznej Państwa, dotyczące transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.

I edycja GreenEvo w liczbach:

  • 59 zgłoszonych firm, spośród których wyłoniono 13 laureatów,
  • 152 godziny szkoleń biznesowych,
  • 5 eksperckich analiz potrzeb rynków zagranicznych,
  • 5 opublikowanych raportów: Analiza rynków zagranicznych pod względem obszarów technologii GreenEvo, Analiza rynków zagranicznych pod względem możliwości promocyjnych , Analiza potencjału technologii środowiskowych w Polsce , Narzędzia/ instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych , Analiza instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw na rynku polskim,
  • 14 filmów i kilka tysięcy broszur promujących laureatów programu,
  • 14 wyjazdów na misje oraz targi środowiskowe i kilkaset spotkań biznesowych.