Nabór do V edycji GreenEvo

Firmy, uczestniczące w Akceleratorze Zielonych Technologii GreenEvo otrzymują możliwość skorzystania z różnorodnych form wsparcia. Program zmierza do wspierania polskich zielonych technologii w walce o rynki zagraniczne. Ministerstwo Środowiska wzmacnia w ten sposób międzynarodową aktywność firm-uczestników programu.

Już dziś zgłoś swoją firmę do kolejnej edycji projektu GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii! Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o programie oraz treść regulaminu. Pełny dokument, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępny jest do pobrania u dołu strony. Zapraszamy również do pobrania prezentacji o projekcie.

Czekamy na zgłoszenia! Wnioski należy przesłać zarówno drogą mailową, jak i w formie papierowej, na adresy:

– wersja elektroniczna (doc/docx i pdf – oba formaty są wymagane):

– wersja papierowa: Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; z dopiskiem: GreenEvo

 

GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii to projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany z myślą o międzynarodowym transferze polskich, sprawdzonych, zielonych technologii wprost na rynki zagraniczne. Celem projektu jest szerzenie globalnej myśli technicznej w trosce o tworzenie klimatu zrównoważonego rozwoju i budowanie zielonej gospodarki.

Zadaniem projektu GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii jest pomoc przedsiębiorcom − oferującym technologie przynoszące znaczne korzyści dla ochrony środowiska oraz komercjalizującym sprawdzone rozwiązania − w poruszaniu się po rynkach międzynarodowych, a także wsparcie w przygotowaniu konkurencyjnej oferty technologicznej do transferu za granicę i pomoc w pozyskaniu zagranicznych partnerów.

Dostępne instrumenty wsparcia

Reprezentant jednej z firm-uczestników pierwszej edycji Akceleratora zasugerował, że przedsiębiorcom potrzebne jest „mało biurokratyczne środowisko wsparcia eksportu”. Mimo bogactwa oferty instrumentów wsparcia, przygotowanej przez polską administrację publiczną, przedsiębiorcy nie wykorzystują wszystkich dostępnych możliwości.

Akcelerator ma ułatwić znalezienie odpowiednich źródeł dofinansowania działań, podejmowanych przez firmy. Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, przedsiębiorcy mogą przedrzeć się przez gąszcz przepisów, zasad i regulacji i skorzystać z dostępnych form wsparcia dla producentów rozwiązań ekologicznych.

Marka GreenEvo

Niektóre firmy-uczestnicy Akceleratora zwracały uwagę na to, że wielu zagranicznych nabywców podejrzliwie podchodzi do zaawansowanych technicznie rozwiązań, pochodzących z Polski. Będziemy próbować to zmienić, budując markę GreenEvo jako swoistą gwarancję jakości zielonych technologii “made in Poland”. Konkurs Akceleratora pozwala na stworzenie listy najlepszych zielonych technologii, rozwijanych w Polsce. Laureaci konkursu będą mogli korzystać z marki GreenEvo i związanych z nią wartości, co pozwoli uwiarygodnić ich rozwiązania na rynkach międzynarodowych. Wiodące polskie rozwiązania będą też promowane podczas międzynarodowych spotkań przedstawicieli administracji publicznej. Materiały marketingowe Akceleratora będą formą promocji firm-laureatów. Firmy będą mogły z kolei wykorzystać wizualizację GreenEvo we własnych działaniach promocyjnych.

Wsparcie marketingowe

Polskie zielone technologie są często tańsze od zagranicznych odpowiedników, a wiele rozwiązań nie posiada bezpośrednich odpowiedników. Ale co mogą pomyśleć potencjalni klienci, którzy usłyszą, że daną technologię wyróżnia niska cena i unikalność? Czy na pewno rozumieją, co stanowi rzeczy­wiste korzyści oferowanego rozwiązania? Firmy-uczestnicy Akceleratora uzyskają pomoc przy tworzeniu materiałów promocyjnych firm. Będą mogły wziąć udział w szkoleniach, dotyczących prezentowania korzyści, a nie tylko parametrów funkcjonalnych rozwiązań technologicznych. Eksperci pomogą im zidentyfikować wyróżniki technologii oraz zredagować materiały promocyjne dla klientów zagranicznych.

Zagraniczne misje handlowe

Podstawowym celem Akceleratora jest wspieranie aktywności międzynarodowej firm-uczestników i eksportu polskich technologii. Firmy-uczestnicy zostały podzielone na grupy w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i możliwości samodzielnego działania na rynkach zagranicznych. Nie każdą firmę można “rzucić na głęboką wodę” – niektóre z nich mają szanse zostać wytrawnymi pływakami, ale muszą chcieć skorzystać z oferowanej pomocy. Z kolei bardziej samodzielnym przedsiębiorcom, Akcelerator pomoże w identyfikacji korzystnych kierunków ekspansji zagranicznej dla ich technologii. Firmy-uczestnicy Akceleratora będą mogły skorzystać z zagranicznych misji handlowych oraz organiza­cyjnego wsparcia udziału w targach międzynarodowych. Będą też mogły ubiegać się o dofinansowanie kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szkolenia specjalistyczne

Firmy uczestniczące w Akceleratorze mogą skorzystać z dostępnych szkoleń, dotyczących m.in.:

 • technik sprzedaży złożonych rozwiązań technologicznych i przechodzenia od konkurencji cenowej do konkurowania wartością,
 • budowy przekazów marketingowych dla klientów i dziennikarzy,
 • przygotowywania biznesplanów nowych przedsięwzięć,
 • zdobywania środków na rozwój i realizację projektów (w tym w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka),
 • patentowania wynalazków w Polsce i za granicą.
 • Dalszy rozwój

  Jeden z uczestników Akceleratora zauważył już na początku współpracy, że “samo zakwalifikowanie się do GreenEvo przynosi efekty”. Udział skłania kierownictwo firmy do przemyślenia strategii, przypomina o szansach na zagranicznych rynkach i mobilizuje do działania.

  Wiedza o rynkach zagranicznych

  Wchodzenie firmy technologicznej na rynek zagraniczny wymaga znajomości specyficznych regulacji prawnych, norm i standardów technicznych, a często również dostosowania do nich oferowanych technologii i przejścia procesów certyfikacji. Wyzwaniem okazuje się znalezienie partnerów i sprawdzenie, czy wybrane firmy zasługują na zaufanie. Nie każda firma potrafi umiejętnie skorzystać z zabezpieczenia transakcji eksportowych. Niektóre projekty wdrożenia polskich technologii mają szanse na dofinansowanie ze środków zagranicznych oraz programów pomocy rozwojowej. Eksperci i partnerzy Akceleratora pomogą firmom zgromadzić niezbędne informacje, dotyczące wybranych rynków zagranicznych i prowadzenia na nich działalności. W wielu sytuacjach niezastąpionym źródłem wiedzy okazują się być Wydziały Ekonomiczne Ambasad Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednie struktury w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

  Ochrona własności przemysłowej

  Sukces komercyjny polskich technologii będzie krótkotrwały, jeśli ich międzynarodowej sprzedaży nie będzie towarzyszyła odpowiednia ochrona własności przemysłowej. Firmy rozwijające unikatowe technologie zapominają czasami, że oferując je na rynkach zagranicznych narażają się na niebezpieczeństwo kradzieży pomysłów i kopiowania rozwiązań, a przed tymi negatywnymi zdarzeniami nie uchroni niestety posiadanie polskich patentów. Międzynarodowa ochrona patentowa pozwala zabezpieczyć prawa własności, bywa jednak kosztowna. Dlatego we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pomożemy wybrać najbardziej odpowiednią formę ochrony technologii i rozważyć opcje jej finansowania.

   

  Regulamin Konkursu GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii – V edycja

   

  § 1.

  Postanowienia ogólne

   

  1.   Celem konkursu „GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii”, zwanego dalej „Konkursem", organizowanego przez Ministerstwo Środowiska, jest wyłonienie maksymalnie 20 projektów, zarówno innowacyjnych, jak też sprawdzonych polskich technologii środowiskowych, oraz udzielenie Przedsiębiorcom oferującym te technologie wsparcia merytoryczno-edukacyjnego. Udzielenie wsparcia służyć ma realizacji zadań ochrony środowiska poprzez podniesienie konkurencyjności rynkowej rozwiązań ekologicznych w sektorze technologii przyjaznych dla środowiska. Wybór projektów dokonywany  jest na podstawie informacji zawartych we wniosku konkursowym, po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej.

  2.   Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, polega na:

  1)   organizacji bezpłatnych szkoleń;

  2)   umożliwieniu zaprezentowania oferowanych technologii środowiskowych podczas krajowych i zagranicznych wydarzeń związanych z ochroną środowiska.

  3.   Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach.

  4.   Pierwszy etap Konkursu polega na udzieleniu Uczestnikom GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii wsparcia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. Uczestnikiem GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii jest Wnioskodawca, którego projekt został zakwalifikowany przez Kapitułę Konkursu, na podstawie przeprowadzonej oceny formalnej oraz wstępnej oceny merytorycznej, do pierwszego etapu Konkursu.

  5.   Drugi etap Konkursu polega na udzieleniu Laureatom GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii wsparcia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. Laureatem GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii jest Uczestnik GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii, którego projekt został zakwalifikowany przez Kapitułę Konkursu, na podstawie pogłębionej oceny merytorycznej, do drugiego etapu Konkursu.

  6.   Wsparcie, o którym mowa w ust. 2, może zostać udzielone także Laureatom poprzednich edycji Konkursu, o ile poddali się oni ocenie rocznej, o której mowa w § 11, i uzyskali rekomendację Kapituły wskazaną w § 11 ust. 7 pkt 3.

  7.   Wsparcie stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Pomoc ta nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej.

  8.   Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dniu roboczym, należy przez  to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   

  § 2.

  Warunki uczestnictwa w Konkursie

   

  1.   W Konkursie uczestniczyć mogą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 672, z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2.   Przedsiębiorcy składający wniosek o udział w konkursie, zwani dalej „Wnioskodawcami”, muszą spełniać kryteria obligatoryjne formalne i merytoryczne, które zostały określone  w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

  3.   W Konkursie nie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy niespełniający wymogów prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej do udzielenia im pomocy de minimis,  w szczególności:

  1)   działający w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22,  z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);

  2)   działający w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych  w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

  3)   co do których udzielenie pomocy, będącej przedmiotem Konkursu, spowodowałoby przekroczenie dozwolonego limitu pomocy de minimis, tj. 200 000 EUR  (w przypadku działalności w transporcie 100 000 EUR) w okresie roku, w którym organizowany jest Konkurs, tj. w 2014 r., oraz w ciągu dwóch poprzedzających  go lat lub udzielenie pomocy de minimis łącznie z inną pomocą w odniesieniu  do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą prowadziłoby  do przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy, określonej dla pomocy innej niż pomoc de minimis.

  4.   Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić wraz z wnioskiem konkursowym:

  1)   wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym organizowany jest Konkurs, tj. w 2014 r., oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;

  2)   informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości  i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis; informacje te przekazuje się na formularzu, którego wzór określony został w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.  w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc  de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz poprzez przekazanie sprawozdań finansowych;

  3)   inne informacje i oświadczenia wskazane w niniejszym regulaminie i załącznikach.

  5.   W Konkursie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich edycji konkursu GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii pod warunkiem zgłoszenia do Konkursu technologii nowej, nierozpatrywanej w dotychczasowych edycjach konkursu GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii.

   

  § 3.

  Zasady uczestnictwa w Konkursie

   

  1.   Wnioskodawca wypełnia wniosek konkursowy w formie elektronicznej, drukuje  go (wydruk jednostronny w formacie A4) i podpisuje.

  2.   Wzór wniosku konkursowego zawiera załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

  3.   Wnioski konkursowe należy składać w wersji papierowej oraz elektronicznej.

  4.   Wnioski konkursowe w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentów wskazanych  w pkt 1 załącznika nr 4 do niniejszego regulaminu należy złożyć, w zamkniętej kopercie, listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w kancelarii Ministerstwa Środowiska  do dnia 10 marca 2014 r. Adres: Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

  5.   Każdy z wnioskodawców jest zobowiązany do przesłania wniosku konkursowego  wraz z kompletem dokumentów wskazanych w ust. 1 załącznika nr 4 do niniejszego regulaminu w wersji elektronicznej (w formie pliku pdf oraz word), do dnia 10 marca  2014 r., na następujący adres mailowy: \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> lp.vo1579834221g.ove1579834221neerg1579834221@ofni1579834221Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Wersja elektroniczna wniosku konkursowego jest równorzędna z wersją papierową i musi być z nią tożsama,  z wyłączeniem braku odręcznego podpisu.

  6.   Wnioski konkursowe przesyłane za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich  oraz doręczone osobiście, powinny zostać doręczone do kancelarii Ministerstwa Środowiska do dnia 10 marca 2014 r. do godziny 16.15. W dniu zamknięcia naboru wniosków wszyscy Wnioskodawcy oczekujący o godzinie 16.15 w siedzibie Ministerstwa Środowiska  na złożenie dokumentów do kancelarii Ministerstwa Środowiska otrzymają na wniosku potwierdzenie, że wpłynął on o 16.15 tego dnia.

  7.   Termin do złożenia wniosku konkursowego uważa się zachowany, jeżeli Wnioskodawca prześle wersję elektroniczną wniosku konkursowego wraz z kompletem dokumentów  do 10 marca 2014 r. do godz. 16.15, na adres poczty elektronicznej podany w ust. 5.  W tym przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wersję papierową wniosku konkursowego wraz z kompletem dokumentów, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, do dnia 14 marca 2014 r. Postanowienia ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

  8.   W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z Konkursem Wnioskodawca może  je kierować w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: info@greenevo.gov.pl.

   

  § 4.

  Zasady dokonywania oceny wniosków konkursowych

   

  1.   Ocena wniosków konkursowych składa się z oceny formalnej i oceny merytorycznej obligatoryjnej i fakultatywnej.

  2.   Ocena formalna jest wykonywana przez sekretariat Kapituły Konkursu. Funkcję sekretariatu Kapituły Konkursu pełni Zespół Projektu GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii.

  3.   Kapituła Konkursu, powołana przez Ministra Środowiska, zatwierdza wyniki oceny formalnej oraz dokonuje oceny merytorycznej w pierwszym i drugim etapie Konkursu.

   

  § 5.

  Kapituła Konkursu

   

  1.   Kapituła Konkursu składa się z Przewodniczącego Kapituły Konkursu oraz z minimum  8 członków Kapituły Konkursu oraz ich zastępców.

  2.   Członków Kapituły Konkursu i ich zastępców powołuje i odwołuje Minister Środowiska spośród pracowników Ministerstwa Środowiska oraz instytucji współpracujących  z Ministerstwem Środowiska.

  3.   Kapitule Konkursu przewodniczy Minister Środowiska lub upoważniona przez niego osoba.

  4.   Zastępcy uczestniczą w posiedzeniu Kapituły Konkursu w przypadku nieobecności członka Kapituły Konkursu, którego zastępują.

  5.   Członkowie Kapituły Konkursu dokonują rzetelnej i bezstronnej oceny merytorycznej projektów w oparciu o kryteria określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu  oraz wyniki analiz poszczególnych technologii, przedstawione przez ekspertów.

  6.   Kapituła Konkursu rozstrzyga o zatwierdzeniu wyników oceny formalnej oraz o spełnieniu lub niespełnieniu danego kryterium merytorycznego obligatoryjnego lub fakultatywnego w drodze głosowania, podejmując decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Kapituły Konkursu nie stanowią decyzji administracyjnych w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

  7.   Przewodniczący Kapituły Konkursu nie bierze udziału w głosowaniu. W przypadku jeżeli  w głosowaniu oddano tyle samo głosów „za”, co głosów „przeciw”, zdanie Przewodniczącego Kapituły Konkursu jest rozstrzygające.

  8.   Członkowie Kapituły Konkursu oraz pracownicy sekretariatu Kapituły Konkursu zobowiązani są do zachowania bezstronności oraz poufności oraz podpisują deklarację poufności i bezstronności, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

   

  § 6.

  Ocena formalna wniosków konkursowych

   

  1.   Zarejestrowany wniosek konkursowy podlega sprawdzeniu pod względem kompletności  i ocenie formalnej w oparciu o ustalone kryteria obligatoryjne formalne określone  w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

  2.   Ocena formalna wniosków konkursowych dokonywana jest w zero-jedynkowym systemie punktowym. Za spełnienie każdego kryterium obligatoryjnego formalnego przyznawany jest jeden punkt.

  3.   Wyniki oceny formalnej są zatwierdzane przez Kapitułę Konkursu.

  4.   W przypadku gdy wniosek konkursowy zawiera uchybienia formalne podlegające możliwości uzupełnienia lub poprawienia, przez które należy rozumieć uchybienia niemające zasadniczego charakteru[1] , Wnioskodawca informowany jest drogą elektroniczną o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku konkursowego w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych, liczonych od następnego dnia po dniu doręczenia zawiadomienia. Konkretne uchybienie wykryte we wniosku konkursowym można poprawiać jednokrotnie. Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku konkursowego zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany we wniosku konkursowym. Wnioskodawca jest zobligowany do przesłania  w ciągu czterech godzin na adres poczty elektronicznej wskazany w wezwaniu  do uzupełnienia (poprawy) potwierdzenia otrzymania wezwania. W przypadku niedokonania poprawy lub uzupełnienia, dalszej ocenie podlegać będzie wniosek konkursowy zawierający uchybienia formalne.

  5.   Wnioski konkursowe, które spełniły wszystkie kryteria oceny formalnej przekazywane  są do oceny merytorycznej przeprowadzanej przez Kapitułę Konkursu.

   

  § 7.

  Ocena merytoryczna wniosków konkursowych w ramach pierwszego etapu Konkursu

   

  1.   Wstępna ocena merytoryczna wniosków konkursowych dokonywana jest w systemie punktowym na podstawie ustalonych kryteriów merytorycznych i polega na wstępnej analizie spełnienia kryteriów merytorycznych obligatoryjnych i fakultatywnych.

  2.   Do oceny merytorycznej fakultatywnej kierowane są wnioski konkursowe, które spełniły wszystkie kryteria merytoryczne obligatoryjne.

  3.   Kapituła Konkursu przyznaje 1 (jeden) punkt za spełnienie każdego kryterium merytorycznego albo nie przyznaje punktów w ogóle, jeśli kryterium nie zostało spełnione przez wniosek konkursowy. W odniesieniu do kryteriów merytorycznych obligatoryjnych  nr 9 - 12, Kapituła Konkursu może przyznać 2 (dwa) punkty za spełnienie każdego z tych kryteriów w przypadku, gdy oceniany wniosek konkursowy wyróżnia się na tle pozostałych pod względem stopnia spełnienia tego kryterium.

  4.   W trakcie oceny merytorycznej, na wniosek członków Kapituły Konkursu, Przewodniczący Kapituły Konkursu może zwrócić się do Wnioskodawców, za pomocą poczty elektronicznej, o wyjaśnienia dotyczące treści wniosku konkursowego. Wnioski konkursowe o wyjaśnienia będą kierowane jedynie w przypadku braku możliwości dokonania jednoznacznej oceny. Złożone wyjaśnienia stanowią integralną część wniosku konkursowego. W przypadku nieotrzymania wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych, liczonych od następnego dnia po dniu doręczenia wezwania, ocena wniosku konkursowego przeprowadzana jest na podstawie dostępnych informacji. Za doręczenie wezwania uznaje się wysłanie wiadomości e-mail na adres podany we wniosku. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do modyfikacji treści złożonego wniosku konkursowego. W przypadku modyfikacji treści wniosku konkursowego podlega on odrzuceniu.

  5.   W przypadku gdy dwóch lub więcej Wnioskodawców otrzyma taką samą liczbę punktów,  o miejscu na liście rankingowej wniosków konkursowych decyduje spełnienie kryterium nowoczesności technologii, a jeśli wszyscy Wnioskodawcy spełniają to kryterium  w najwyższym stopniu, wówczas decyduje kolejność złożenia prawidłowo wypełnionych  i kompletnych wniosków konkursowych.

  6.   W procesie oceny konkursowej Wnioskodawca może być poproszony o przekazanie kopii certyfikatów, potwierdzeń zgodności ze standardami, dyplomów potwierdzających uzyskanie nagród i wyróżnień, materiałów promocyjnych, dokumentów potwierdzających stosowanie formalnej ochrony własności przemysłowej, potwierdzeń korzystania z funduszy Unii Europejskiej oraz opinii od klientów referencyjnych. W przypadku niemożliwości przedstawienia przez Wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje zawarte  we wniosku konkursowym, Wnioskodawca zostanie wykluczony z Konkursu, a informacja o przyczynach wykluczenia zostanie opublikowana na stronie www.greenevo.gov.pl. Ocena wniosków konkursowych będzie opierać się na przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentach oraz informacjach, zdobytych z innych źródeł, służących weryfikacji i niezależnej ocenie deklaracji Wnioskodawcy.

   

  § 8.

  Ocena merytoryczna wniosków konkursowych w ramach drugiego etapu Konkursu

   

  1.   Wnioski konkursowe uczestników GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii zostaną poddane pogłębionej ocenie merytorycznej w celu ich kwalifikacji do drugiego etapu Konkursu. Ocena ta odbywa się w okresie trwania pierwszego etapu Konkursu.

  2.   Pogłębiona ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie analizy wniosków konkursowych dokonanej przez ekspertów działających w trzech niezależnych zespołach:

  1)   zespół ekspertów ds. strategii i zarządzania technologiami - zajmujący się oceną potencjału biznesowego Wnioskodawców i porównaniem z konkurentami na rynkach polskim i zagranicznych;

  2)   zespół ekspertów ds. technologicznych - obejmujący specjalistów z poszczególnych obszarów technologicznych i wizytujący Wnioskodawców w celu oceny innowacyjności ich technologii, analizy procesów wytwarzania i rzeczywistego potencjału Wnioskodawców;

  3)   zespół organizatorów Konkursu – regularnie współpracujący z Wnioskodawcami  i oceniający ich zaangażowanie w projekt.

  3.   Analiza, o której mowa w ust. 2, obejmuje:

  1)   pogłębioną weryfikację spełniania kryteriów merytorycznych, które zostały wstępnie ocenione w pierwszym etapie Konkursu; pogłębiona weryfikacja dokonywana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku konkursowym;

  2)   ocenę stopnia zaangażowania Uczestnika GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii;

  3)   ocenę możliwości komercjalizacji technologii na rynkach zagranicznych oraz potencjału Uczestnika GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii w zakresie ekspansji zagranicznej.

  4)   W trakcie spotkań z ekspertami ds. technologicznych weryfikacji poddane zostaną informacje dotyczące technologii i Wnioskodawcy, które zostały podane we wniosku konkursowym. Uczestnicy GreenEvo- Akcelerator Zielonych Technologii będą proszeni  o przekazanie dodatkowych informacji oraz wyjaśnień mających znaczenie dla przeprowadzanej analizy, w tym informacji dotyczących aktywności w trakcie szkoleń zorganizowanych dla nich w ramach pierwszego etapu Konkursu.

  5)   Po zebraniu analizy ekspertów Kapituła Konkursu dokona pogłębionej oceny merytorycznej wniosków konkursowych i ostatecznego wyboru Laureatów GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii.

   

  § 9.

  Informacja o wynikach Konkursu

   

  1.   Kapituła Konkursu przekazuje Ministrowi Środowiska protokół wraz z listą rankingową wniosków konkursowych w ramach danego etapu Konkursu.

  2.   Minister Środowiska każdorazowo zatwierdza listę rankingową wniosków konkursowych, ogłasza listę Wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do danego etapu Konkursu GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii, na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl oraz na oficjalnej stronie internetowej projektu GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii: www.greenevo.gov.pl.

  3.   Każdy z Wnioskodawców zostanie pisemnie poinformowany o wynikach oceny jego wniosku konkursowego. Informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

   

  § 10.

  Realizacja GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii

   

  1.   Rodzaj wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 2, udzielany jest adekwatnie do etapu Konkursu, do jakiego został zakwalifikowany Wnioskodawca.

  2.   Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, będzie każdorazowo przyznawane  na podstawie pisemnej umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

  3.   Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, będzie każdorazowo przyznawane  na podstawie pisemnej umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.

  4.   Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, będzie realizowane zgodnie  z harmonogramem wyjazdów zagranicznych, przygotowanym przez Zespół Projektu GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii. Ministerstwo Środowiska zastrzega sobie możliwość organizacji dodatkowych wyjazdów oraz odwołania lub zmiany terminów wyjazdów, uwzględnionych w harmonogramie wyjazdów zagranicznych.

  5.   Wypełniona umowa zostanie  przesłana na adres e-mail danego Uczestnika albo Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii wraz z informacją o terminie, w jakim powinien on dostarczyć podpisaną przez siebie w dwóch egzemplarzach umowę. Następnie umowa podpisywana jest ze strony Ministerstwa Środowiska i przesyłana na adres Uczestnika albo Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii wraz ze stosownym zaświadczeniem o udzielonej pomocy de minimis. Za dzień udzielenia pomocy uznaje  się datę podpisania umowy ze strony Ministra Środowiska. W przypadku gdy wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy wskazana  w wydanym zaświadczeniu, w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu wydane zostanie nowe zaświadczenie określające właściwą wartość pomocy. W nowym zaświadczeniu stwierdza się nieważność poprzedniego zaświadczenia.

  6.   Wraz z podpisaną umową należy dostarczyć dokumenty wskazane w ust. 2 załącznika nr 4 do niniejszego regulaminu. Brak przedstawienia tych dokumentów jest równoznaczny  z rezygnacją z podpisania umowy.

  7.   Uczestnik albo Laureat GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii może zrezygnować  z udziału w danym szkoleniu albo wydarzeniu, wymienionym w harmonogramie,  za uprzednim powiadomieniem organizatora na piśmie z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

  8.   Skorzystanie z pomocy de minimis z naruszeniem przepisów dotyczących warunków  jej udzielania lub postanowień umowy, na podstawie której pomoc ta została udzielona, będzie powodować obowiązek zwrotu jej równowartości wraz z odsetkami na podstawie odrębnych przepisów.

  9.   Obowiązki informacyjne Uczestnika albo Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii wobec Ministerstwa Środowiska, wynikające z udziału w GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii, obejmują:

  1)   niezwłoczne informowanie o zaistnieniu okoliczności powodujących utratę możliwości korzystania przez Uczestnika albo Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii z pomocy de minimis;

  2)   niezwłoczne informowanie o zbyciu przez Uczestnika albo Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii aktywów, w tym wartości niematerialno-prawnych, dotyczących technologii zgłoszonej do Konkursu;

  3)   niezwłoczne informowanie o zmianie właściwości technologii zgłoszonej do Konkursu, która negatywnie wpływa na uzyskiwany efekt ekologiczny lub powoduje utratę uprawnień Uczestnika albo Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii  do sprzedaży technologii;

  4)   przekazywanie sprawozdań z wyjazdów zagranicznych;

  5)   przekazywanie kwestionariuszy ewaluacji szkoleń i wyjazdów zagranicznych;

  6)   systematyczne przekazywanie informacji o sukcesach handlowych Uczestnika  albo Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii na rynkach zagranicznych.

  10.     Laureaci GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii, których projekty zostały wyłonione w poprzednich edycjach Konkursu, zobowiązani są do przekazywania corocznego sprawozdania z rezultatów udziału w GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii  na formularzu oceny rocznej, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.

  11.     Uczestnik albo Laureat GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii może zostać wykluczony z GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii w przypadku niedopełnienia wymaganych formalności lub naruszenia niniejszego regulaminu, a w szczególności  w przypadku:

  1)   naruszenia umowy dotyczącej udzielenia danej formy wsparcia;

  2)   niewyrażenia zgody, przez osoby uczestniczące z ramienia Wnioskodawcy w danym szkoleniu/wydarzeniu, na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb realizacji GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii lub cofnięcia przez nich takiej zgody;

  3)   ujawnienia okoliczności, że przedstawił nieprawdziwe lub nierzetelne informacje,  w oparciu o które został zakwalifikowany do danego etapu Konkursu;

  4)   zaistnienia okoliczności powodujących naruszenie zasad dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis;

  5)   skazania prawomocnym wyrokiem członków organu zarządzającego lub nadzoru  lub osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika albo Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;

  6)   zbycia przez Uczestnika albo Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii aktywów, w tym wartości niematerialno-prawnych, dotyczących oferowanej przez niego technologii, będącej przedmiotem wniosku konkursowego;

  7)   zmiany właściwości technologii, będącej przedmiotem wniosku konkursowego, oferowanej przez Uczestnika albo Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii, która negatywnie wpływa na uzyskiwany efekt ekologiczny lub powoduje utratę uprawnień do sprzedaży technologii;

  8)   nieposługiwania się przez przedstawiciela Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii, biorącego udział w wyjeździe zagranicznym, językiem angielskim  lub innym językiem powszechnie stosowanym w kraju, w którym odbędzie  się wydarzenie, w stopniu pozwalającym na samodzielną komunikację z potencjalnymi partnerami i klientami;

  9)   wskazania przez Uczestnika albo Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii jako przedstawiciela, który bierze udział w szkoleniu lub wyjeździe zagranicznym, osoby, która nie jest zatrudniona przez Uczestnika albo Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego  albo nie jest wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem Uczestnika albo Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii;

  10) nieposiadania przez przedstawiciela Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii, biorącego udział w wyjeździe zagranicznym, specjalistycznej wiedzy  na temat oferowanej technologii, będącej przedmiotem wniosku konkursowego, skutkującego brakiem możliwości zaprezentowania jej cech oraz korzyści stosowania;

  11) niedopełnienia obowiązków informacyjnych, określonych w ust. 9.

   

  § 11.

  Ocena roczna Laureatów GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii

   

  1.   Laureaci GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii, wyłonieni w I, II, III i IV edycji Konkursu, będą w roku 2014 poddani procesowi oceny, od której wyniku uzależnione będzie dalsze udzielanie im wsparcia w 2014 r., o którym mowa w § 1 ust. 2, oraz zakres tego wsparcia. Ocenie podlegać będą rezultaty ich udziału w GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii, ich aktywność na rynkach zagranicznych oraz wypełnianie obowiązków informacyjnych, określonych w § 10 ust. 9.

  2.   Laureat GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii wypełnia formularz oceny rocznej Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii, dalej określany jako „formularz oceny”, w formie elektronicznej, drukuje go (wydruk jednostronny w formacie A4)  i podpisuje. Wzór formularza oceny zawiera załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.

  3.   Formularze oceny należy składać w zamkniętej kopercie, listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczyć osobiście do Ministerstwa Środowiska do dnia 31 stycznia 2014 r. Jednocześnie każdy z Laureatów GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii  jest zobowiązany do przesłania wersji elektronicznej (w formie pliku Microsoft Word) formularza oceny na następujący adres mailowy: \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> lp.vo1579834221g.ove1579834221neerg1579834221@ofni1579834221Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .  Wersja elektroniczna formularza oceny jest równorzędna z wersją papierową i musi być  z nią tożsama, z wyłączeniem braku odręcznego podpisu i pieczęci.

  4.   Formularze oceny przesyłane za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich  oraz doręczone osobiście, powinny zostać doręczone do kancelarii Ministerstwa Środowiska do dnia 31 stycznia 2014 r. do godziny 16.15., § 3 ust. 6 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

  5.   W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wypełnianiem formularza oceny, można je kierować w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> lp.vo1579834221g.ove1579834221neerg1579834221@ofni1579834221Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

  6.   Niedopełnienie obowiązku przekazania formularza oceny w terminie określonym w ust. 4 lub przekazanie formularza niekompletnego powoduje pozbawienie Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii możliwości korzystania ze wsparcia określonego  w § 1 ust. 2, w szczególności utratę możliwości udziału w wyjazdach zagranicznych  i otrzymywania wsparcia merytorycznego w ramach GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii w 2014 r.

  7.   Kapituła Konkursu, po dokonaniu oceny rocznej Laureatów GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii, rekomenduje:

  1)   zaniechanie wsparcia Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii  i pozbawienie go możliwości dalszego wykorzystywania informacji o statusie laureata Konkursu, albo

  2)   kontynuację promocji technologii Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie laureata Konkursu, bez udzielania mu wsparcia, o którym mowa  w § 1 ust. 2, albo

  3)   kontynuację promocji technologii Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii przez Ministerstwo Środowiska i umożliwienie mu wykorzystywania informacji o statusie laureata Konkursu, oraz udzielania mu wsparcia, o którym mowa  w § 1 ust. 2.

  8.   W przypadku gdy oferowana technologia, nagrodzona w konkursie GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii została w znaczącym stopniu udoskonalona, Laureat GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii może zadecydować o poddaniu udoskonalonej technologii dodatkowej ocenie w celu aktualizacji przekazu promocyjnego w ramach GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii.

  9.   Sytuacja, o której mowa w ust. 8, może w szczególności dotyczyć przypadku,  gdy od momentu zgłoszenia technologii do konkursu GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii zmianom uległy zastosowania technologii, istotne cechy techniczne, promowane korzyści lub rynki docelowe.

  10.     W celu poddania udoskonalonej technologii dodatkowej ocenie, Laureat GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii wraz z formularzem oceny rocznej Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii, o którym mowa w ust. 2, i w terminie, o którym mowa  w ust. 3, przekazuje zaadresowane do Kapituły Konkursu podanie o przeprowadzenie oceny udoskonalonej technologii wraz z załącznikami. Załącznikami do podania są:

  1)   opis techniczny udoskonalonej technologii wraz z wyjaśnieniem technicznych  i marketingowych różnic w stosunku do nagrodzonej w GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii wersji technologii;

  2)   wykaz klientów, u których Laureat GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii wdrożył udoskonaloną technologię na pełną skalę techniczną;

  3)   dokumenty potwierdzające udoskonalone parametry techniczne, uzyskane prawa ochronne, niezależne oceny i ekspertyzy dotyczące udoskonalonej technologii.

  11.     Kapituła Konkursu, po analizie złożonych podań o dodatkową ocenę udoskonalonej technologii, rekomenduje:

  1)   niedopuszczenie do aktualizacji informacji o technologii Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii, albo

  2)   aktualizację informacji o udoskonalonej technologii Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii bez dodatkowej oceny przez ekspertów ds. technologicznych, albo

  3)   skierowanie udoskonalonej technologii Laureata GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii do dodatkowej oceny przez ekspertów ds. technologicznych na zasadach,  o których mowa w § 8.

  12.     Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej, pogłębionej oceny udoskonalonej technologii, jeżeli analiza tej technologii uniemożliwia udzielenie rekomendacji, o której mowa w ust. 11. Do takiej oceny § 8 stosuje się odpowiednio.  Po przeprowadzonej ocenie Komisja Konkursowa udziela rekomendacji, o której mowa w ust. 11 pkt 1 albo 2.  

  13.     Kapituła konkursu przekazuje Ministrowi Środowiska protokół wraz z podziałem Wnioskodawców na grupy, odpowiadające rodzajowi udzielonej rekomendacji.

  14.     Minister Środowiska zatwierdza listę Laureatów GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii z podziałem na grupy, odpowiadające poziomowi udzielonej rekomendacji  i ogłasza ją na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl oraz na oficjalnej stronie internetowej projektu GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii: www.greenevo.gov.pl. Każdy z Laureatów GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii zostanie poinformowany o wynikach oceny rocznej. Informacja nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

  15.     W procesie oceny rocznej Laureat GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii może być poproszony o przedstawienie potwierdzeń deklaracji, zawartych w formularzu oceny rocznej. Wykrycie przypadku podania informacji nieprawdziwych lub niedających  się potwierdzić może być podstawą do wykluczenia Laureata z projektu GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii.

   

  § 12.

  Postanowienia końcowe

   

  1.   Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od wyników oceny dokonanej na każdym etapie Konkursu.

  2.   W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy rankingowej Wniosków na stronach internetowych, o których mowa w § 9 ust. 2, Wnioskodawca może wystąpić o pisemne, szczegółowe uzasadnienie oceny, które powinno zostać sporządzone i przesłane  do Wnioskodawcy w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku o jego sporządzenie. Wnioskodawca może złożyć, w formie pisemnej, odwołanie od wyników oceny w terminie 7 dni od dnia, w którym Wnioskodawca otrzymał pisemną uzasadnienie o wynikach oceny wniosku konkursowego. Odwołania złożone po tym terminie pozostawia  się bez rozpatrzenia. Odwołanie należy złożyć osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w kancelarii Ministerstwa Środowiska. Adres: Ministerstwo Środowiska,  ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

  3.   Odwołanie od dokonanej oceny wniosku konkursowego rozpatruje Minister Środowiska.  W rozpatrywaniu odwołania nie mogą uczestniczyć osoby, które brały udział w ocenie tego wniosku, na jakimkolwiek etapie tej oceny.

  4.   Rozstrzygnięcia Ministra Środowiska mają charakter ostateczny i nie stanowią decyzji administracyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

  5.   Wszelka korespondencja pisemna powinna być kierowana na adres: Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52-54, 00-922 Warszawa.

  6.   Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio do oceny rocznej Laureatów GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii, o której mowa w § 11.  [1] Poprzez uchybienia o zasadniczym charakterze należy rozumieć uchybienia wykluczające możliwość udzielenia wsparcia, np. niespełnienie warunków udzielenia pomocy de minimis wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu.