Nabór do Akceleratora Zielonych Technologii

Blog page

AKCELERATOR ZIELONYCH TECHNOLOGII

To innowacyjny projekt przygotowany, żeby zbadać potencjał Polski w obszarze technologii środowiskowych i wesprzeć rozwój
tych firm, które mają największe szanse skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych w dobie globalnych przemian. Wesprze on jednocześnie realizację Polityki Ekologicznej Państwa. Wdrożenie projektu w perspektywie długoterminowej odpowiada na postulaty polityki „green economy”, „green growth”, stanowić będzie również impuls dla wzmocnienia roli zaawansowanych technologii środowiskowych w procesie wzrostu gospodarczego oraz transformacji polskiej gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Przyczyni się do promocji Polski jako kraju innowacyjnego i aktywnego w zakresie działań środowiskowych, a Ministerstwa Środowiska jako przedstawiciela administracji rządowej wychodzącego naprzeciw potrzebom ekologicznym i rynkowym (zrównoważony rozwój w nowoczesnym ujęciu rynkowym). W ramach wewnętrznej polityki gospodarczej stanowić może wkład dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości, jak również partnerstwa publiczno‐prywatnego.

Głównym celem Akceleratora Zielonych Technologii jest pomoc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotować je do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami.

Zadaniem, które ma spełnić AZT jest zapewnienie wsparcia instytucji publicznej w procesie przygotowywania technologii do jej transferu za granicę w przyszłości.

Wśród podstawowych narzędzi umożliwiających jego realizację znajdują się:

 • rozpoznanie podstawowych informacji o polskim zielonym rynku,
 • wsparcie doradcze (promocyjne, prawne,
 • w zakresie pozyskiwania finansowania na rozwój) przedsiębiorstw i zapewnienie im bezpłatnego dostępu do wiedzy eksperckiej,
 • stworzenie katalogu promocyjnego technologii, który stanie się narzędziem do promocji technologii za granicą i możliwości ich rozwoju.

Projekt zakłada realizację następujących kroków:

1. W pierwszym etapie projektu Ministerstwo Środowiska wybierze najlepsze projekty i zielone technologie o największym

potencjale, uwzględniając m.in. ich ocenę naukowo‐techniczną technologii, możliwości promowania i wsparcie w dalszym rozwoju. Akceleracji podlegają technologie stosowane w firmach, a nie firmy. Do udziału w walce o miano najlepszych zielonych technologii i profesjonalne wsparcie zaproszone są małe i duże firmy posiadające zielone technologie.

2. Najlepsze projekty otrzymają dzięki Akceleratorowi unikalną pomoc w rozwinięciu ich zielonych skrzydeł: wsparcie doradcze w zakresie prawa dotyczącego transferu technologii, możliwości pozyskiwania funduszy oraz marketingowej strategii działań, a także promocję zagraniczną poprzez unikalny katalog.

3. Wszystkie technologie zostaną także zaprezentowane na nowoczesnej globalnej platformie internetowej: www.greenevo.gov.pl. Portal będzie przede wszystkim prezentował partnerów oraz służył wymianie informacji. Rejestracja producentów technologii rozpoczyna się 24 listopada 2009 r. i potrwa do 8 lutego. Projekty prezentowane będą w 7 obszarach tematycznych:

 1. Technologie niskoemisyjne
 2. Czyste technologie węglowe
 3. Rozwiązania organizacyjne lub software’owe sprzyjające oszczędności energii
 4. Technologie OZE
 5. Technologie wodno – ściekowe
 6. Technologie energooszczędne
 7. Technologie – gospodarka odpadami.

Rozmowa z Agnieszką Kozłowską – Korbicz, koordynatorem projektu GreenEvo 

Jakie są narzędzia wsparcia dla Akceleratora Zielonych Technologii?

Ponieważ GreenEvo jest ważnym i nowoczesnym projektem o dużych możliwościach, chcemy, aby jego realizacja była wysoce skuteczna. W celu wsparcia projektu stworzony został portal internetowy GreenEvo.

Pełni on rolę platformy do wymiany informacji na forum międzynarodowym. Umożliwia również promocję własnej technologii i jej prezentację zwłaszcza wobec odbiorców zagranicznych GreenEvo.

Realizacja projektu w Polsce ma charakter innowacyjny dla rynku krajowego. W związku z tym niezbędne jest pozyskiwanie informacji na temat podobnych inicjatyw od przedstawicieli innych krajów, które realizują politykę transferu zielonych technologii. W tym celu organizujemy spotkania, uczestniczymy w szkoleniach i konferencjach w zakresie tematyki dotyczącej transferu technologii.

Planowane są spotkania z przedstawicielami organizacji zrzeszających przedsiębiorców, mające na celu usprawnienie przepływu informacji o AZT wśród różnych grup odbiorców Pozyskujemy również od jednostek współpracujących, jak również firm komercyjnych raporty analityczne, pozwalające na sprawną wymianę informacji.

Proszę opowiedzieć o działaniach promocyjnych, dotyczących projektu AZT?

Działania PR możemy podzielić na krajowe i zagraniczne. Krajowe związane są zarówno z naborem do projektu AZT, jak również z poszerzaniem wiadomości na temat ekologicznych rozwiązań technologicznych, budujących świadomość przedsiębiorców polskich w walce ze zmianami klimatu. Silne narzędzie promocyjno – marketingowe stanowić będą spotkania z przedstawicielami biznesu i programy telewizyjne. PR zagraniczny związany jest z rozpowszechnianiem wiedzy na temat portalu internetowego GreenEvo. Celem zbudowania marki GreenEvo jest wsparcie procesu promocji, poprzez unifikację materiałów informacyjnych, podniesienie efektywności komunikacji marketingowej oraz podwyższenie jej wiarygodności. Promocję akceleratora za granicą wesprą placówki zagraniczne, przez które będziemy promować naszych uczestników akceleratora. Dodatkową formą promocji będzie stworzenie stoiska na międzynarodowych największych targach środowiskowo – technologicznych oraz udział w przyszłym roku na EXPO w Szanghaju.

W jaki sposób dobieracie Państwo partnerów do współpracy przy AZT?

Portfolio partnerów AZT powinno pozwalać na optymalne wdrożenie projektu. Istotne jest zatem włączenie tych instytucji, które wniosą istotną wartość dodaną dla realizacji opisanych zadań.

W ramach Ministerstwa Środowiska przy projekcie pracują departamenty merytoryczne oraz instytucje podległe lub współpracujące, a także zajmujące się wdrożeniami środków unijnych. Środki finansowe pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerzy instytucjonalni to: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Instytut Energii Odnawialnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Eko Fundusz, Międzynarodowe Targi Poznańskie – POLEKO.

Ponadto w projekcie uczestniczą zewnętrzni eksperci, przedstawiciele biznesu, mediów oraz międzynarodowe instytucje i organizacje, zajmujące się tematyką zmian klimatu.

Należy zaznaczyć, że grupa ta jest otwarta i będzie uzupełniana w procesie wdrażania projektu.

APLIKACJA KROK PO KROKU:
 1. Rejestracja uczestnika na www.greenevo.gov.pl
 2. Zapoznanie się z regulaminem konkursu Regulamin AZT oraz wypełnienie wniosku załączonego do regulaminu.
 3. Przesłanie dokumentów wraz z wypełnionym wnioskiem na adres  oraz w formie papierowej do siedziby Ministerstwa
 4. Środowiska na adres ul. Wawelska 52/54, 00‐922 Warszawa z dopiskiem Akcelerator Zielonych Technologii – Konkurs w terminie od 24.11.2009 r. do 08.02.2010 r.
 5. Ogłoszenie wyników zakwalifikowanych uczestników Akceleratora Zielonych Technologii odbędzie się 22 lutego 2010 r. na stronie
www.greenevo.gov.pl i www.mos.gov.pl
Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do pierwszej edycji konkursu, mogą aplikować ponownie w kolejnej turze. Wszystkich aplikujących
zapraszamy do rejestracji na portalu, , który wspierać będzie międzynarodową promocję polskich rozwiązań z obszaru zielonych technologii:
www.greenevo.gov.pl.
Rozwiązanie konkursu 22 lutego 2010 r. na www.greenevo.gov.pl oraz www.mos.gov.pl
Kontakt: Ministerstwo Środowiska, Agnieszka Kozłowska‐Korbicz, tel. 0 22 5792 855 lub 0 22 5792 866,