FuelCal ®

Blog page

Charakterystyka technologii:

Dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego i mięsnego, ubojni oraz oczyszczalni ścieków, poszukujących efektywnego rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, oferujemy technologię FuelCal bezzwłocznego przetwarzania odpadów w miejscu ich wytworzenia, na inteligentne nawozy mineralnoorganiczne OrCal®. W przeciwieństwie do konkurencyjnych metod firm utylizacyjnych, w naszych technologiach nie występuje odpad jako taki, ponieważ przetwarzane produkty uboczne są jednocześnie surowcami, do wytwarzania nawozów o wysokiej wartości rynkowej, których sprzedaż generuje dodatkowe dochody.

Przemysł rolno-spożywczy wytwarza znaczne ilości odpadów, wymagających kosztownej utylizacji. Cechą szczególną tych odpadów jest szybki rozkład mikrobiologiczny, skutkujący wzrostem zagrożenia bakteriologicznego i uciążliwością dla środowiska, zwłaszcza odorową. Rozwiązaniem problemu jest ich natychmiastowa dezodoryzacja i sterylizacja. Takie zadania spełnia zautomatyzowana technologia FuelCal firmy Multichem Eko, za pomocą której odpad przetwarzany jest bezzwłocznie w miejscu wytworzenia, na powietrzno-suchy, wysterylizowany nawóz organiczno-mineralny OrCal. Jest to produkty o wysokiej wartości rynkowej, a przychody z jego sprzedaży, znacznie przewyższają koszt przetwarzania. W technologii FuelCal nie istnieje pojęcie odpadu, gdyż powstające produkty uboczne stają się surowcami do wytwarzania nowych produktów poszukiwanych na rynku, takich jak ekologiczne nawozy organiczno-mineralne lub komponenty paliwowe.

Firma Multichem Eko zrealizowała w Polsce 5 projektów. W 2011 roku wdrożono linię technologiczną dla Brodnickich Zakładów Żelatyny. Pozostałe instalacje dotyczyły między innymi zaprojektowania i montażu linii w Ubojni Drobiu Wyrębski we Wróblewie oraz w Firmie Drobiarskiej Strzegom. Firma prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma zagranicznymi inwestorami.

Korzyści z zastosowania technologii:

 • FuelCal przetwarza odpady na nawozy mineralno-organiczne OrCal
  o wysokiej wartości rynkowej, gdzie cena nawozu znacznie przewyższa
  koszt przetworzenia odpadu.
 • Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa weterynaryjnego i brak uciążliwości
  dla środowiska.
 • Brak kosztów transportu odpadu, gdyż jest on przetworzony bezzwłocznie
  w miejscu jego wytworzenia, a linia technologiczna stanowi przedłużenie
  linii produkcyjnej zakładu.
 • W technologii FuelCal nie wydzielają się dioksyny. Niemożliwe jest również
  wprowadzenie produktu ponownie do cyklu żywieniowego (skarmianie
  krzyżowe).