Ekspansja zagraniczna projektu GreenEvo 2013 zakończona

Koniec roku sprzyja refleksjom i podsumowaniom działań, jakie udało się zrealizować w projekcie GreenEvo – Akceleratorze Zielonych Technologii w 2013 r. Rok ten był dla nas pomyślny – do grona laureatów ministerialnego konkursu promującego nowatorskie zielone technologie na zagranicznych rynkach, dołączyło 8 firm. Otrzymały one wiedzę oraz praktyczne narzędzia ułatwiające sprzedaż eko-innowacji na arenie międzynarodowej. W sumie w tegorocznej IV edycji projektu, Ministerstwo Środowisko wspierało transfer zielonych technologii 48 przedsiębiorców – polskich liderów rynku rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu. Mieli oni okazję promować ekologiczne rozwiązania na rynkach państw całego świata.

W 2013r. w ramach projektu GreenEvo zorganizowano łącznie 10 zagranicznych misji handlowych i gospodarczych. Ich celem było prowadzenie rozmów dwustronnych z przedstawicielami instytucji publicznych, władz, lokalnymi przedsiębiorcami, potencjalnymi inwestorami, czy reprezentantami otoczenia biznesu, centrów badawczo-rozwojowych, a także uniwersytetów. Kierunki ekspansji zagranicznej koncentrowały się na następujących krajach: Algieria, Gruzja, Rosja, Wietnam, Azerbejdżan, Chorwacja, Ukraina, Holandia, Austria i Australia. Laureaci biorący udział w wyjazdach zagranicznych, otrzymali możliwość uczestniczenia w międzynarodowych targach, seminariach, spotkaniach branżowych i najważniejszych z punktu widzenia prowadzenia zagranicznej działalności biznesowej – sesjach matchmakingowych, kojarzących potencjalnych partnerów biznesowych z obszaru zielonych technologii.

Warto nadmienić, że promocja polskiego eksportu jest możliwa dzięki prowadzonej stałej współpracy z placówkami dyplomatycznymi na całym świecie, Ambasadami, Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji oraz Wydziałami Ekonomicznymi. To dzięki zaangażowaniu i pomocy ludzi z tych instytucji rozsianych po całym świecie, możliwe jest sprawne przeprowadzenie wyjazdów zagranicznych, organizacja wszystkich niezbędnych elementów podróży, które są kluczowe z uwagi na możliwość bezpośredniego kojarzenia potencjalnych partnerów z Polski i krajów – odbiorców technologii.

Rokrocznie GreenEvo zajmuje się przygotowaniem opracowań, analiz i raportów na temat uwarunkowań polskiego rynku zielonych technologii oraz charakterystyk rynków zagranicznych do transferu rozwiązań pro-środowiskowych.

W 2013r. w ramach projektu GreenEvo został przygotowany raport pt. Polski rynek technologii środowiskowych – doświadczenia dostawców, rekomendacje dla instytucji publicznych. Raport z badań. Publikacja dotyczy analizy dostawców zielonych technologii w Polsce i stanowi ciekawą syntezę na temat uwarunkowań dynamicznie rozwijającej się branży technologii pro-środowiskowych.

Należy przypomnieć również o uznaniu projektu GreenEvo na forum międzynarodowym, co wiązało się m.in. z nominacją GreenEvo w konkursie EPSA (European Public Sector Award) w edycji 2013, dotyczącej kreatywnych rozwiązań w administracji publicznej, sprzyjających radzeniu sobie gospodarek europejskich z kryzysem, jak również nominacja w konkursie „The World You Like Challenge”, organizowanym przez DG CLIMA Komisji Europejskiej dla GreenEvo jako projektu mającego wymierny wpływ na politykę środowiskową kraju członkowskiego UE.

Jesteśmy dumni, że projekt GreenEvo cieszy się coraz większą renomą wśród krajowych przedsiębiorców, prowadzących działalność w branży ochrony środowiska, a jakość marki GreenEvo jest doceniana także zagranicą. Już w styczniu ruszamy z naborem do kolejnej V edycji projektu!