Dodatkowa opłata za torebki foliowe

Aż 60 proc. Polaków uważa torebki foliowe za niebezpieczne dla środowiska (wg CBOS). Jak ograniczyć ich używanie? Ministerstwo Środowiska proponuje nowe rozwiązania dotyczące objęcia „foliówek” w sklepach opłatą recyklingową. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął 30 września br. założenia do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zawierające te właśnie propozycje.

Projekt proponuje, by torebki foliowe były obciążone specjalną opłatą recyklingową nakładaną na produkujących, importerów oraz wewnątrzwspólnotowych nabywców tego rodzaju torebek.

Stawki opłat będą zależeć m.in. od masy torebek (od 0,05 kg do 0,14 kg) i wyrażone zostaną jako procent ceny netto 1 kg torebek foliowych (maksymalna stawka tej opłaty: 50% ceny netto 1 kg torebek). Szczegółowe stawki opłaty recyklingowej po przeprowadzeniu odpowiednich analiz zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra środowiska wydanym w porozumieniu z ministrem gospodarki. Przy określaniu stawki minister będzie brał pod uwagę negatywne oddziaływanie na środowisko odpadów opakowaniowych powstałych z torebek foliowych, koszty ich zagospodarowania, masę jednostkową torebek oraz wzrost średnioroczny wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętego w ustawie budżetowej za rok poprzedni.

Szczegółowe szacunki dotyczące wpływów z opłat recyklingowych zostaną dokonane w trakcie opracowywania projektu rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat recyklingowych.

Środki pochodzące z opłaty recyklingowej byłyby przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego, a następnie przeznaczane na selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Planuje się, że nowe przepisy dotyczące opłaty recyklingowej wejdą w życie w roku 2015.

Źródło: www.mos.gov.pl